Garantie

 

Veiligkopen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door XXX, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.  

Kies voor extra zekerheid bij Veiligkopen, breid garantie uit naar een periode van 5 jaar

 

Uiteraard worden al door ons geleverde producten geleverd met een garantieperiode van 2 jaar na aankoop, Ondanks dat onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen zijn reparaties na deze periode niet altijd te voorkomen.

Om dit probleem het hoofd te beiden bieden wij u aan voor slechts een klein bedrag de garantie te verlengen van 2 jaar na 5 jaar na aankoopdatum.

Deze extra garantie betekent voor u:
  • Geen voorrijkosten
  • Geen arbeidsloon
  • Geen kosten voor de te vervangen onderdelen
  • Snelle reparatie door erkende en vakbekwame servicebedrijven

Om gebruik te maken van deze extra garantie kunt u dit per artikel aan te geven bij uw bestelling. Op de factuur worden de kosten van de extra garantie opgenomen. Uw factuur welke wij u sturen na de bestelling, is bewijs van afsluiting.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de extra garantie.

Uitzonderingen
Bij de merken AEG, Bauknecht, Bosch, NEFF, Siemens, Whirlpool, Zanussi, Smeg en Boretti ontvangt u bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten gratis 5 jaar garantie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de 4 inbouwapparaten van hetzelfde merk moeten zijn. Zie voor meer informatie de website van de desbetreffende fabrikant. Bovenstaande actie geldt alleen voor consumenten in Nederland.

 

Voorwaarde van de verlengde garantie

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

In het kader van deze garantie wordt verstaan onder:
Garantienemer : degene die de premie heeft voldaan en op wiens naam de extra garantie (factuur) is gesteld;
Object : de/het op de factuur als zodanig omschreven:
Veiligkopen : Veiligkopen, Postbus 184, 2260 AD Leidschendam

 

Artikel 2 Omvang van de verzekering

De garantie vergoedt, tot ten hoogste het maximumbedrag (zie hiervoor artikel 6):
1. de schade die aan het object ontstaat als gevolg van een constructie-, materiaal- of gietfout, dan wel een bewerkings- of montagefout gemaakt door de fabrikant van het verzekerde object, tenzij uit het volgens de extra garantie blijkt dat fabrieksgarantie is verzekerd, in welk geval de dekking overeenkomstig de op het moment van aankoop geldende garantievoorwaarden van de fabrikant geschiedt;
2. de schade die aan het object ontstaat als gevolg van brand, explosie, diefstal, geweldpleging of enig ander van buitenkomend onheil.

Artikel 3 Uitsluitingen

Van de extra garantie is uitgesloten schade aan of verlies van het object:
a. veroorzaakt door slijtage, corrosie, oxidatie,
b. bestaande uit de kosten van schoonmaken, normaal onderhoud en afstellen;
c. veroorzaakt door bewerking, reparatie en reiniging;
d. veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale beproeving of ander gebruik dan waarvoor het object bestemd is;
e. als gevolg van handelen of nalaten in strijd met de door de fabrikant gegeven gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften;
f. waarvoor een beroep kan worden gedaan op door de fabrikant of importeur verleende garantie alsmede de schade en/of kosten als gevolg van het terugroepen van het verzekerde object door fabrikant (zgn. recall);
g. indien dit - mede - beroeps- of bedrijfsmatig wordt gebruikt.
Niet te claimen zijn boete(s) van welke aard ook, bedrijfsschade, bedrijfsverlies of (bedrijfs-)aansprakelijkheid;
h. tijdens het in huur of in pand geven of in bruikleen afstaan van het verzekerde object buiten eigen bedrijf of inwonende gezinsleden;
i. die voor garantienemer en degenen die krachtens het voorgaande lid daarmee gelijk kunnen worden gesteld het beoogde of zekere gevolg is van hun handelen of nalaten;
j. als gevolg van verbeurdverklaring of inbeslagneming door of op last van enige overheid;
k. veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals nader gedefinieerd in de tekst, welke door het Verbond van Verzekeraars in Nederland ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd;
l. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe ontstaan, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, overstromingen of andere natuurrampen;
m. aan lampen, batterijen, insteekkaarten, accu's, antennes, afstandsbedieningen, programmatuur, tassen, draagriemen en andere aan- en toebehoren die door de aard van het gebruik normaal aan een snelle slijtage onderhevig zijn;
n. welke door verzekerde onder een standaard uitgebreide inboedelverzekering verzekerd zou kunnen worden en alle schade die verhaalbaar is onder een andere door verzekerde of ten behoeve van verzekerde gesloten verzekering, ongeacht of deze gesloten is voor of na de ingangsdatum van de onderhavige verzekering
o. door reparaties en/of veranderingen uitgevoerd door een niet door Veiligkopen erkend reparatiebedrijf;
p. bestaande uit krassen, schrammen of deuken die de normale gebruiksmogelijkheden niet beïnvloeden;
q. als gevolg van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid om schade te voorkomen, zoals het onbeheerd achterlaten van het verzekerd object in een niet afgesloten gebouw of ruimte en onverklaarbaar verlies of vermissing, waaronder in ieder geval wordt verstaan het laten liggen/vergeten van het verzekerde object en/of het niet weten waar het verzekerde object is gebleven e.d.;
r. door diefstal uit een vervoermiddel, mits sporen van braak aan het vervoermiddel kunnen worden aangetoond.
 

Artikel 4 Geldigheidsgebied

De garantie is van kracht in Nederland en Belgie.
 

Artikel 5 Verplichtingen van garantienemer

garantienemer is op straffe van verlies van alle uit deze garantie voortvloeiende rechten verplicht om:
a. zich te onthouden van alles wat de belangen van Assuradeuren zou kunnen schaden;
b. Veiligkopen d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend schade-/klachtformulier zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een gebeurtenis, waaruit voor Assuradeuren een schadevergoedingsplicht zou kunnen ontstaan. Schademeldingen, welke Veiligkopen eerst bereiken na beëindiging van deze verzekering worden niet meer in behandeling genomen.
c. desgewenst het originele garantiebewijs, het verzekeringscertificaat alsmede de originele aankoopnota van het verzekerde object aan Veiligkopen te overleggen.
d. beschadigde of te vervangen onderdelen van het verzekerde object beschikbaar te houden voor Veiligkopen tot na een eventueel verlangde inspectie.
e. het verzekerde object na ontstane en gedekte schade ter reparatie aan te bieden bij een daartoe door Veiligkopen aangewezen bedrijf.
f. alle redelijkerwijs te verlangen medewerking/informatie aan Veiligkopen te verlenen/verstrekken voor de behandeling van de schade.
 

Artikel 6 Schaderegeling en schadevergoeding

Schadevergoeding vindt uitsluitend in natura plaats via Veiligkopen of een door haar aan te wijzen andere partij.
Dit tenzij door Veiligkopen anders wordt beslist, met uitzondering van de eventueel meeverzekerde kosten waarvan schadeloosstelling uitsluitend in geld kan geschieden.
Voor zover dit uit het originele garantie blijkt, zijn tevens voorrijkosten e/o transportkosten gedekt en zal reparatie in geval van schade aan witgoed plaatsvinden op het adres van verzekeringnemer of door het ophalen en na reparatie terugbezorgen van het object, een en ander naar keuze van Veiligkopen. Dit tenzij naar objectieve maatstaven sprake is van een handzaam object dat redelijkerwijs ter reparatie kan worden aangeboden.
Indien voorrijkosten/transportkosten niet expliciet zijn meeverzekerd, dient de apparatuur te allen tijde ter reparatie aangeboden te worden ofwel dient garantienemer de extra kosten separaat met de reparateur af te rekenen.
In geval van beschadiging is de schadevergoeding gelijk aan de reparatiekosten, tenzij deze meer bedragen dan de waarde van het object. In dit laatste geval en indien het object teniet of verloren gaat, vindt schadevergoeding plaats door levering van een nieuwe object van hetzelfde merk en type en - indien dit niet meer leverbaar is - een naar aard, soort en eigenschappen gelijkwaardig object.
Als waarde van het object gelden, gerekend vanaf de ingangsdatum van de garantie, de hieronder vermelde percentages van het aankoopbedrag;
- in het derde jaar 70%
- in het vierde jaar 60%
- in het vijfde jaar 50%

 

Artikel 7 Begin, duur en einde van de extra garantie

De extra garantie vangt aan na de eigendomsoverdracht van het object per de datum als vermeld in het certificaat voor de daarin aangegeven duur met een maximum 60 maanden na aankoopdatum
De verzekering eindigt per de einddatum te 12.00 's middags en voorts tussentijds:
a. indien het object totaal verloren gaat of zodanig wordt beschadigd dat herstel economisch niet meer verantwoord is met inachtname van de waardebepaling volgens artikel 7;
b. bij eigendomsoverdracht van het object, tenzij over voortzetting van de verzekering vooraf overeenstemming is bereikt tussen de nieuwe eigenaar en Veiligkopen;
 

Artikel 8 Wijziging van premie en/of voorwaarden

Uitsluitend indien garantienemer niet voor de gehele maximale verzekeringsduur bij vooruitbetaling de daarvoor verschuldigde premie, kosten heeft voldaan. Garantienemer wordt van de tussentijdse wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee in te stemmen, tenzij hij binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving Veiligkopen heeft bericht met de herziening niet akkoord te gaan. In dat geval eindigt de verzekering op de datum waarop de herziening in zou gaan.

Artikel 9 Premiebetaling en restitutie

De premiebetaling geschiedt op de door Veiligkopen te bepalen wijze. De premie is door middel van vooruitbetaling verschuldigd voor het product waarop de garantie van toepassing is. Veiligkopen is nimmer verplicht tot het verlenen van premierestitutie.
 

Artikel 10 Mededelingen

Alle mededelingen gedaan door Veiligkopen aan garantienemer, ofwel door garantienemer aan Veiligkopen worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan. Indien deze schriftelijk zijn gedaan aan of door Veiligkopen, die ten aanzien van deze garantie als gemachtigde van Veiligkopen optreedt, kan hier te allen tijde alle gewenste informatie worden opgevraagd.
 

Artikel 11 Verval van rechten

Elk uit deze extra garantie voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt indien binnen 1 jaar na de schriftelijk meegedeelde definitieve beslissing tegen Veiligkopen geen rechtsvordering is ingesteld.
 

Artikel 12 Adres van verzekeringnemer

Alle mededelingen respectievelijk kennisgevingen aan garantienemer worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien deze schriftelijk hebben plaatsgevonden aan het in het contract vermelde adres, tenzij garantienemer kan aantonen Veiligkopen van een adreswijziging in kennis te hebben gesteld.
 

Artikel 13 Clausule Terrorismeschaden

Indien een schade het gevolg is van terrorisme bestaat uitsluitend recht op (al dan niet gedeeltelijke) uitkering indien en voor zover de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT), waar de op deze verzekering participerende verzekeraars zich voor het terrorismerisico hebben herverzekerd, dekking verleent. Het clausuleblad terrorismedekking en het protocol afwikkeling claims bij terrorismeschaden van de NHT zijn van toepassing. De tekst hiervan kunt u nalezen op www.terrorismeverzekerd.nl.

Onze merken

stat
X Sluiten
Om deze website te verbeteren gebruiken wij cookies en andere vergelijkbare gegevens. Als je verder gaat dan gaan we ervan uit dat je dit accepteert.